University College Cork – Autismiystävällinen aloite

Vuonna 2018 UCC aloitti kolmivuotisen “Autismiystävällinen yliopisto -aloitteen”, jonka tavoitteena on tehdä yliopiston fyysisistä, sosiaalisista ja akateemisista tiloista parempia autismikirjon opiskelijoille. Tähän sisältyy autismikirjon henkilöille sopivan ja esteettömän Calm Zone -alueen kehittäminen, ulkona olevat aistitilat ja autismikirjon opiskelijoiden tukemiseen yliopistoon siirtymisessä tarkoitetun verkkotyökalupaketin mukauttaminen (jonka on luonut Autism&Uni-projekti).

quotes

Mikä sai aloitteen aikaan?

University College Cork (UCC) on Irlannin johtava tutkimuslaitos, jolla on erinomaiset tukijärjestelmät ja lukemattomat mahdollisuudet kehittyä sekä akateemisesti että laitoksena. UCC:ssä kehitettiin Autism Friendly University Initiative -aloite, jonka tarkoituksena on tarkastella joitakin autismikirjon opiskelijoiden kohtaamia haasteita kokonaisvaltaisemmin. Todettiin, että ei ole realistista tai oikeudenmukaista odottaa, että opiskelijoiden on itse tunnistettava alueet, joilla he tarvitsevat tukea, ja tehtävä mukautukset.

Lisäksi henkilökunnan jäsenten käsitys autismista vaihtelee suuresti. Joillakin on omakohtaista kokemusta, kun taas osalla hyvin rajalliset tiedot tai he ovat saattaneet saada väärää tietoa autismista.

Aloite suunniteltiin yhteistyössä yliopiston eri yksiköiden kanssa, nimittäin rakennus- ja kiinteistöosaston, pääomasijoitustoimiston ja vammaisten tukipalvelun kanssa. On myös huomattava, että hankkeen koordinaattori on itse autismikirjolla!

Mitä vaikutuksia aloitteella on?

Ymmärrys monien autismikirjon opiskelijoiden kohtaamista vaikeuksista on kasvanut ja autismia koskeva edunvalvonta on lisääntynyt, mikä on antanut autismiyhteisölle äänen, jolla he voivat ilmaista, mitä haasteita he kohtaavat yliopistossa. UCC toivoo, että parantamalla autismikirjon opiskelijoiden yliopistokokemusta parannetaan kaikkien opiskelijoiden kokemusta.

Kaiken kaikkiaan aloite on saanut myönteistä palautetta, ja henkilökunta ja opiskelijat uskovat, että yliopisto pitää osallisuutta ensisijaisena tavoitteena ja että kaikkien pitäisi päästä korkeakoulutukseen mahdollisuuksien mukaan. Henkilökunta on ollut halukas pohtimaan omia käytäntöjään, ja opiskelijoilta saatu palaute on ollut tervetullutta.

Mitä seuraavaksi?

Autism Friendly University Initiative -aloitteessa kehitetään parhaillaan yliopistojen henkilökunnalle tarkoitettua “digitaalista merkkiä” (koulutus- tai taitotodistus) autismitietoisuudesta. Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilökunnalle tietoa autismista, autismikirjon opiskelijoiden mahdollisista haasteista ja vahvuuksista sekä siitä, miten näitä vahvuuksia voidaan hyödyntää yliopistossa. Koulutuksessa käsitellään myös sitä, miten pienillä muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin ja miten niiden avulla voidaan estää mahdollisen ongelman muuttuminen suuremmaksi. Toivotaan, että koulutuksen avulla koko yliopiston henkilökunta pystyy pohtimaan omia käytänteitään ja sisällyttämään autismiystävällisyyden osaksi työtään.

Tulevaisuudessa UCC pyrkii kehittämään edelleen autismikirjon opiskelijoille suunnattuja tukia ja resursseja, mukaan lukien verkkoresursseja, autonomian ja itseohjautuvuuden lisäämiseksi. He pyrkivät myös tutkimaan autismikirjon henkilökunnan haasteita yliopistossa.

Vinkkejä opiskelijoille

  • Puhu haasteista ja tuen tarpeista, sillä jos puolustat itseäsi, autismiyhteisö voi saada äänensä kuuluviin ja tuoda esiin haasteet, joita yliopistossa saattaa kohdata.

Vinkkejä jaettavaksi luennoitsijoiden kanssa

  • Pohdi omia käytäntöjäsi ja opiskelijoilta saatua palautetta antamalla autismikirjon opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille ääni, jonka avulla he voivat ilmaista yliopistossa kohtaamiaan haasteita.
  • Älä oleta, että opiskelijan pitäisi sopeutua olemassa oleviin järjestelyihin.
  • Etsi tilaisuuksia autismikoulutukseen, jotta ymmärrät paremmin autismia, autismikirjon oppilaiden mahdollisia haasteita ja heidän vahvuuksiaan.